รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

October 3, 2018 6:48 am Published by

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

Categorised in:

This post was written by Weerayuth Ngaojin

Comments are closed here.