การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

April 7, 2016 10:21 am Published by Leave your thoughts

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Categorised in:

This post was written by supasiri.s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *